AUTODESK | REVIT

REVIT Architecture Trajnimi

NIVELI THEMELOR

Moduli_1: 3D MODELIMI

Niveli: Themelor
Versioni: REVIT Architecture 2014
Numri i orëve: 24h 
Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Çmimi: 140€ 

Moduli_2: DOKUMENTACIONI

Niveli: Themelor
Versioni: REVIT Architecture 2014
Numri i orëve: 10h 
Kushtet paraprake: 3d Modelimi, Niveli themelor

Çmimi: 80€ 


Moduli_1 + Moduli_2

Zbritje (-10%)

Çmimi 198€


PËRSHKRIMI I MODULIT_1

 

1.

 • Hyrje në BIM konceptin
 • Prezantim i Interface
 • Konfigurimi fillestar i Template
 • Krijimi i pamjeve fillestare
 • 3D Navigimi dhe Navigation Wheel

 

2.

 • Prezantimi i komandave bazike
 • Hyrje ne Massing/ In-place Mass
 • Punimi me Work Planes dhe modifikimi i Mass Forms

 

3.

 • Analizat e insulimit/diellosjes
 • Modifikimi i përpjesës së projektit dhe Niveli i Detaleve
 • Modifikimi i Visual Style dhe i opcioneve grafike
 • Importimi i AutoCAD file-ve dhe ndryshimi i tyre

 

4.

 • Krijimi i mureve, duplikimi i llojeve të Mureve dhe krijimi i parametrave te reja
 • Krijimi i materialeve për prezantim teknik dhe prezantim me render

 

5.

 • Krijimi, duplikimi dhe definimi i vetive të Pllakës
 • Krijimi, duplikimi dhe definimi i vetive të Pllafonit
 • Krijimi dhe definimi i vetive të Kulmeve

 

6.

 • Krijimi, duplikimi dhe definimi i vetive të Dyerve dhe Dritareve
 • Krijimi i Komponenteve In-place dhe përdorimi i komandave Extrusion, Blend, Revolve, Sweep

 

7.

 • Krijimi i Curtain System, definimi i Mullion dhe Curtain Grid
 • Krijimi i nje shtylle dhe modifikimi i parametrave

 

8.

 • Krijimi dhe modifikimi Shkallëve
 • Krijimi, duplikimi dhe modifikimi i Gardhit
 • Krijimi i Rampave dhe definimi i parametrave

 

9.

 • Struktura
 • Trajet dhe vetitë e tyre
 • Themelet dhe krijimi i tyre
 • Krijimi i Shtangimeve dhe Kapriatëve si dhe vetit e tyre

 

10.

 • Krijimi i Terrenit dhe komponenteve të Situacionit
 • Krijimi i Terrenit përmes planit Topografik
 • Përdorimi i Split/Merge Surface, Subregion

 

11.

 • Krijimi i detaleve me Callout
 • Nxerrja e informatave dhe prezantimi i Skemave të tyre
 • Përdorimi i Detail Line, Dimension Line dhe Text

 

12.

 • Krijimi i Rooms dhe tag Rooms
 • Krijimi i 3D pamjeve dhe Animacioneve
 • Krijimi i Fletave
 • Prezantimi i projektit.

PËRSHKRIMI I MODULIT_2

 

1.

 • Krijimi dhe modifikimi i Material Tags, Door tags and Window tags
 • Përdorimi i Rooms dhe modifikimi i Tag Rooms
 • Krijimi dhe modifikimi i Color Fill Legend
 • Krijimi i Room Schedule
 • Krijimi i Filled/Masking Region dhe përdorimi i Detail component
 • Përdorimi i Revision Cloud dhe Insulation

 

2.

 • Krijimi dhe formatimi i Legjendës
 • Hyrje ne Additional Settings
 • Modifikimi i Line Weights dhe Fill patterns
 • Njohja e Layer-ëve të REVIT Architecture
 • Plotësimi i Informatave të Projektit
 • Njohja me Parking Component, Label Countours dhe Graded Region

 

3.

 • Importimi i Sketchup Arhivës
 • Aplikimi i materialeve në sketchup arhivën
 • Renderimi i Sketchup arhivës në REVIT Architecture
 • Krijimi i një shtylle parametrike
 • Modelimi, aplikimi dhe modifikimi i parametrave.

 

4.

 • Krijimi i skenave të enterierit dhe eksterierit të projektit
 • Vendosja e ndriqimit të brendshëm
 • Renderimi i skenave të enterierit dhe eksterierit
 • Puna me Render Quality Settings
 • Krijimi i animacioneve dhe exportimi i tyre

 

5.

 • Definimi i Layout Book
 • Krijimi i Shared Parameters
 • Përdorimi i teksteve të parametrizuara, modifikimi dhe plotësimi i tyre
 • Vendosja e vizatimeve dhe pamjeve për Prezantim Final
 • Publikimi ne .dwg, .pdf, .jpeg.