< Back to 3DCONNEXION

The SpaceMouse® | EDU Series

ArchiEDU dhe 3Dconnexion janë të përkushtuar për inxhinierët e së nesërmes dhe për këtë edhe ofrojmë çmime speciale për studentët, mësuesit dhe institucionet arsimore.

SHËNIM: Seria EDU është e vlefshme vetëm në qoftë se jeni student, mësues, fakultet ose anëtar i stafit të ndonjë institucioni arsimor. Verifikimi është i nevojshëm.

Ju lutem plotësoni informatat e kërkuara për të porositur produktin apo produktet:

3Dconnexion | EDU Series
Sasia:
Sasia:
Sasia:
Sasia:
Sasia:
Sasia:
Sasia:
INFORMATAT PERSONALE
Emri *
Emri
Shënoni profesionin apo emrin e Intitucionit