Top

< Back to PROJECTS

URNAN FRAGMENTS

code: LGJ300

project name:
URBAN Fragments | City Boulevard of Kamenica

type:
COMPETITION (2nd place)

projected by:
archiEDU

credits:
Bledion BARALIU
Blend MEHMETI
Diellza Zogaj
Endrit SADIKU
Freskim SYLEJMANI
Gresa KULETA
Leunita SYLA
Melisa SYLA
Rilind SADIKU
Sevime KALLABA
Taulant FAZLIU

location: Kamenicë, KOSOVË
-

status: 2nd place

programmatic: 
Landscape Design

client:
Municipality of Kamenica

year: 2019


Pamje e përgjithshme e sheshit në Kamenicë

Pamje e përgjithshme e sheshit në Kamenicë

Pamje nga hyrja në Sheshit të Kamenicës

Pamje nga hyrja në Sheshit të Kamenicës

Pamje nga Amfiteatri i sheshit

Pamje nga Amfiteatri i sheshit

Pamje nga hapësirat për rekreacion

Pamje nga hapësirat për rekreacion

6.jpg
3.jpg
8.jpg
4.jpg

Teoritë Urbane

Analizat urbane të lokacionit të përzgjedhur me detyrë projektuese janë bazuar edhe në teoritë urbane, të cilat sqarojnë mënyrat e leximit të qyteteve, ilustrojnë atributet e padukshme dhe në bazë të tyre janë analizuar efektet hapësinore që do të ketë hapësira publike e projektuar në imazhin e qytetit të Prishtinës. Si referencë është marrë studimi i Lynch mbi imazhin e qytetit dhe elementeve të tij, sipas të cilit qyteti mund të lexohet dhe studiohet përme 5 elemente kyçe: 1) shtigjeve, 2)skajeve, 3)distrikteve, 4)nyjeve dhe 5)pikave të referimit (landscape).

Elementet kyce mbi te cilat mund te lexohet qyteti, sipas Kevin Lynch

Elementet kyce mbi te cilat mund te lexohet qyteti, sipas Kevin Lynch

1. Shtigjet janë kanalet përgjatë të cilave vëzhguesi zakonisht, herë pas here ose potencialisht lëviz. Ato mund të jenë rrugë, rrugë kalimi, linja transporti, kanale, hekurudha. Për shumë njerëz, këto janë elementet mbizotëruese në imazhin e tyre. Njerëzit vëzhgojnë qytetin ndërsa kalojnë nëpër të, dhe përgjatë këtyre shtigjeve lidhen elementet e tjera mjedisore.

2. Skajet janë elementet lineare që nuk përdoren ose që nuk konsiderohen si shtigje nga vëzhguesi. Ato paraqesin kufijtë ndërmjet dy hapësirave, si psh: brigjet, ndërprerjet hekurudhore ose muret. Skaje të tilla mund të jenë barriera, pak a shumë të depërtueshme, të cilat e mbyllin një rajon nga një tjetër. Këto elemente hapësinore, megjithëse ndoshta jo aq dominuese sa shtigjet, janë për shumë njerëz karakteristika të rëndësishme të organizimit, veçanërisht në mënyrën e përcaktimit hapësirës.

3. Distriktet janë seksionet e mesme dhe të mëdha të qytetit, të konceptuara si dy dimensionale, në të cilat vëzhguesi hyn "brenda", dhe të cilat kanë një karakter të përbashkët, identifikues. Shumica e njerëzve e strukturojnë qytetin e tyre në një farë mase në këtë mënyrë, duke konsideruar ose shtigjet ose distriktet si elemene dominuese hapësinore.

4. Nyjet janë pika strategjike në një qytet, në të cilin një vëzhgues mund të hyjë dhe të cilat janë pika intensive fokale. Ato mund të jenë kryesisht kryqëzime, kalime ose konvergjencë e shtigjeve, momente të zhvendosjes nga një strukturë në tjetrën, ose mund të jenë thjesht përqendrime, të cilat marrin rëndësinë e tyre nga të qenit kondensim i ndonjë përdorimi ose karakteri fizik. Koncepti i nyjes është i lidhur me konceptin e shtegut, meqenëse nyjet zakonisht janë konvergjencë e shtigjeve. Në secilin rast, disa pike fokale gjenden pothuajse në çdo imazh, dhe në raste të caktuara ato mund të jenë tipari dominues.

5. ‘Landmarks’ janë një lloj tjetër referimi, por në këtë rast vëzhguesi nuk hyn brenda tyre. Landmark zakonisht është thjesht një objekt fizik i përcaktuar thjesht: ndërtesë, shenjë, dyqan. Disa pika referimi mund të jenë të largëta, të cilat shihen nga shumë kënde dhe pika në hapësirë. Ato mund të jenë brenda qytetit ose në një distancë të tillë që për të gjitha qëllimet praktike simbolizojnë një drejtim konstant. Të tilla janë kullat, kupolat, kodrat e mëdha etj.

Skema në vijim paraqet lokacionin e studiuar mbi parimet e Lynch, ku si distrikt (rreth) është marrë kufiri i kampusit studentor; shtigjet kryesore janë përcaktuar në bazë të frekuentimit më të madh të njerëzve; si nyje kryesore apo pika fokale janë konsideruar sheshi “Zahir Pajaziti” përballë Hotel Grand dhe hapësira përballë bibliotekës kombëtare; skaje të distriktit janë konsideruar rrugët automobilistike ‘Eqrem Çabej’ dhe ‘Xhorxh Bush’ ndërsa si landmarks janë konsideruar objektet ikonike si Biblioteka, RTK dhe Katedralja, hotel Grand dhe Kisha Ortodokse. Bazuar në këto analiza mund të përfytyrojmë frekuentimin më të madh të njerëzve, hapësirat e mundshme për tubim, pikat fokale prej të cilave vërehen objektet ikonike dhe peisazhet, dhe si përfundim mund të konkludojmë mbi ndjesitë që do të kenë shfrytëzuesit për hapësirën e projektuar publike

Koncepti

Pas analizave te gjendjes ekzistuese dhe hulumtimit te teorive mbi dizajnin e hapesirave publike, eshte arritur deri tek konkluzioni se hapesirat publike me te sukseshme, jane te mbeshtetura ne krijimin e interaksionit mes njerezve nepermjet elementeve arkitektonike. Bernard Tschumi ne librin e tij “Architecture and Disjunction” kur flet per arkitekturen dhe lidhjen e njerezve me te dhe ne mes vete nepermjet aktiviteteve - thote:

"Megjithatë arkitektura është e banueshme: sekuencat e ngjarjeve, shfrytëzimi, aktivitetet, incidentet janë gjithmonë të mbivendosura në ato sekuenca të fiksuara të hapësirës. Këto janë sekuenca të programuara që sygjerojnë harta sekrete dhe përjetime të pamundura, koleksione të shpërndara të ngjarjeve të shtrira përgjatë një grumbulli të hapësirave, kornizë pas kornize, dhomë pas dhome, episodë pas episode.”

Koncepti për Sheshin në Kamenicë

Koncepti për Sheshin në Kamenicë

Bazuar ne kete konstatim te Bernard Tschumi-t, në konceptimin e bulevardit të Kamenicës del ideja e krijimit të një elementi arkitektonik si sekuencë e fiksuar e hapësirës, që drejton ngjarjet, aktivitetet dhe shfrytëzimin e hapësirës publike, në mënyrë që të krijohen perjetime, ngjarje dhe kujtime në mendjen e njeriut, qe ndihmojnë në krijimin e identitetit të përgjithshëm.

Procesi i dizajnit

Pikenisja fillestare per hartimin e projektit te Bulevardit te qytetit te Kamenices, ka qene nje proces mjaft kompleks, interaktiv dhe dinamik per ekipin. Jane mbajtur nje mori diskutimesh, analizash, shkembime te ideve, konsultim I literatures akademike e shkencore, praktikave me te suksesshme boterore etj. Pas sintezes se te gjitha ketyre informatave, kane rezultuar disa ide, prej te cilave unanimisht eshte vendosur per zgjidhjen finale, te cilen do ta shtjellojme ne vazhdim. I tere ky process eshte percjellur me skica dhe vizatime.

public.jpeg

Lagjja 300 – ka diversitet të theksuar në organizim. Megjithatë, janë respektuar parametrat e kërkuar me detyrë projektuese maksimalisht. Përfundimisht, lagjja permban:

 • 70.6% njësi parcelore,

 • 5 % hapësira të përbashkëta e rekreacion,

 • 23.4 % infrastrukture – prej te cilave:

  • 12.78 % rruge te asfaltuara,

  • 6.20% trotuare dhe

  • 4.42% siperfaqe te pllakezuara me gjelbrim.

Në kuadër të njësive parcelore, sipas tipologjisë së shtëpive kemi:

 • 50% shtëpi të tipit “M”,

 • 20% shtëpi në varg,

 • 20% shtëpi dyshe dhe

 • 10% shtëpi të tipit “L”.

Lagjja ka një qasje kryesore – që dërgon tek hapësirat e përbashkëta, por që ndahet në 2 qasje të kontrolluara për në pjesën e banimit. Poashtu, kemi paraparë edhe një qasje tjetër alternative, në pjesën jug-lindore të lagjes, e cila shërben vetëm për banorët e lagjës. Të gjitha rrugët në lagje janë 2 kahore, me 3 profile të ndryshme të përdorura.

Rrjeti rrugor

public.jpeg

Rrjeti rrugor në Lagjen 300 – përfshin 12.78 % të sipërfaqes totale. Përpos rrugëve të asfaltuara, si infrastrukturë përcjellëse kemi edhe 10.62 % trotuare dhe sipërfaqe të pllakëzuara me gjelbrim. Rrugët janë të ndara në 3 kategori – profile të ndryshme. Primaret janë të organizuara në atë mënyrë që prej tyre të mos ketë qasje nëpër shtëpi, por vetëm të bëhet nderlidhja e rrugëve me qarkullim më të madh. Qasjet nëpër shtëpi bëhen prej rrugëve dytësore dhe terciare, që janë më pak të ngarkuara.

Parcelizimi

public.jpeg

Në lagjen 300, kemi arritur ti projektojmë dhe akomodojmë me komoditet gjithsejt 300 parcela për njesi të banimit. Kjo është edhe një prej arsyeve kryesore pse kemi propozuar që ky habitat i ri të pagëzohet “Lagjja 300”. Arsye tjetër, është edhe fakti se për projektimin e kësaj lagjeje, janë bashkuar më se 300 copëza të informatave, vizatimeve, skicave e materialeve tjera, për të formuar kështu mozaikun e plotë të saj – që ne preferojmë ta quajmë “Mozaiku i grimcave të jetës”. Në jetë secila grimcë, secili detaj, secila imtësi e ka rëndësinë e vet! Pikërisht këto pjesëza të vogla, i japin kuptim, vlerë dhe gjallëri jetës.

Hapësirat e gjelbërimit

Hapesira e gjelberimit.JPG

Trajtimi i korridorit të gjelbër

Korridori i gjelbërt ka shtrirje lineare në kuadër të lagjes. Kemi preferuar ta quajmë ndryshe edhe mushkëria e komunitetit, sepse e gjallëron, pastron dhe pasuron tërë Lagjen 300. Është dizajnuar mbi parcelën publike, dhe brenda tij përpos vegjetacionit të lartë, të mesëm dhe të ulët, ka edhe shtigje për ecje, shteg për bicikleta, lojëra për fëmijë, fushë sportive etj.

Copy of Lagjja 300
Korridori i gjelbërt - Parku

Korridori i gjelbërt - Parku

Zgjidhja skematike e shtëpive dhe parku ndërmjet 2 zonave të banimit

Zgjidhja skematike e shtëpive dhe parku ndërmjet 2 zonave të banimit

Hapësirat e përbashkëta

Hapësirat e përbashkëta zënë pozitë qendrore në kuadër të lagjes 300. Ato gjenden në pjesën ku takohen Zona 1 dhe Zona 2 e banimit. Megjithatë, kjo zone e tangjenton kufirin e parcelës, duke e bërë kështu qasjen ndaj saj më të lehtë, si për qytetarët rezidentë edhe për ata jorezident në lagje. Është e projektuar në 4 module të veçanta, të cilat mbulohen me një kulm të vetëm, i cili bën ndërlidhjen e tyre në rrafshin vertikal, dhe njëherësh është edhe kulm i shfrytëzueshëm, duke mundësuar kështu zhvillimin e aktiviteteve të komunitetit, fushat e sportit, shtegu për vrapim, park i gjelbëruar për pushim dhe rekreacion. Element i rëndësishëm që vlen të veçohet, është edhe një hapësirë e dedikuar për URBAN FARMING, në të cilën mund të mbillen perime të ndryshme bio, që mund të blihen nga banorët e lagjes me çmim të volitshëm. Të hyrat nga keto shitje, do të ndihmonin në mirëmbajtjen e lagjes apo edhe organizimin e eventeve të caktuara për komunitetin. 

Secili modul, identifikohet bazuar në aktivitetet që i ofron. Moduli I parë, është i paraparë për çerdhe dhe qendër të komunitetit. Në kuadër të qendrës së komunitetit është projektuar një sallë multifunksionale për 100 persona, dhoma për lojë, dhoma për balet dhe vallëzim, kthina për lexim/biblioteka, një minibar, kuzhina, nyjet sanitare, depo/kthina teknike.  Moduli I dytë, përmban ambulanten me shërbime të përgjithshme, stomatologjike, dhe intervenimet emergjente të lehta; farmacinë, dhe në afërsi restaurantin e lagjës. Moduli I tretë është i paraparë për kujdes personal. Përmban Fitnesin, këndin e lojërave për fëmije, frizer për meshkuj, sallon ondulimi për femra dhe pastrim kimik. Moduli i katërt, i takon caffe bar-it, marketit ushqimor dhe furrës së bukës. Secila kthinë brendapërbrenda modulit, është projektuar që të ketë mundësi fleksibiliteti në ridestinim, riorganizim, etj. 

Të gjitha modulet janë transparente, mveshur me fasadë prej qelqi, me pasazhe në mes tyre, duke krijuar kështu lidhshmërinë e hapësirës komerciale dhe të përbashkët me parkun linear që vijon, të cilin e kemi quajtur edhe korridori i gjelbërt.

Hapësirat e përbashkëta - Përdhesa

Hapësirat e përbashkëta - Përdhesa

Hapësirat e përbashkëta - Kati 1

Hapësirat e përbashkëta - Kati 1

Copy of Lagjja 300

Skema e orientimit të shtëpive

Orientimi është një prej pikave më të elaboruara, analizuara dhe punuara në kuadër të lagjes. Duke ditur rëndësinë e orientimit edhe në performancën e shtëpisë, kualitetin e jetesës, por edhe në efiçiencë, e kemi kaluar këtë proces nëpër 3 faza. Në fazën e parë, kemi analizuar të gjitha rastet e orientimit të parcelave të propozuara në lokacion. Kemi arritur të kemi deri në 7 variacione të orientimit për një tip të shtëpisë. Prandaj në fazën e dytë, kemi analizuar orientimin e volitshëm për qëndrim ditor dhe për dhoma të gjumit. Bazuar në keto dy faza, kemi arritur ne fazen e tretë dhe finale, ku kemi optimizuar zgjidhjet e orientimit, përmes dy tipologjive të shtëpive për secilin lloj të shtëpive.

Copy of Lagjja 300

Zgjidhjet e shtëpive

 Në kuadër të lagjes 300 – kemi gjithsejt 300 njësi banimi. Prej tyre:

 • shtëpi të tipit M janë 130,

 • shtëpi në varg janë 91,

 • shtëpi dyshe janë 62 dhe

 • shtëpi të tipit L janë 17.

Ndarja e shtepive në zona është si vijon: 

 • Ne zonën 1 – Shtëpi të tipit M - 73, Shtëpi në varg – 51, Shtëpi dyshe – 32, Shtëpi L – 8, gjithsejt kemi 164 njësi banimi.

 • Ne zonën 2 - Shtëpi të tipit M - 57, Shtëpi në varg – 40, Shtëpi dyshe – 30, Shtepi L – 9, gjithsejt kemi 136 njësi banimi.

Tipologjitë – Bazat e përdhesave

Copy of Lagjja 300

Tipologjitë – Bazat e katit

Copy of Lagjja 300

 
shtepi ne varg.jpg
 

Shtëpi në varg – Version 1

5.jpg
public.jpeg

Shtëpi në varg – Version 2

2.jpg
public.jpeg

 
SHTEPI L.jpg
 

Shtëpi e tipit “L” – Version 1

Shtepi L (2).jpg
public.jpeg

Shtëpi e tipit “L” – Version 2

9.jpg
public.jpeg

Shtëpi dyshe

SHTEPI DYSHE.jpg
7.jpg
public.jpeg

Shtëpi të tipit “M”

SHTEPI M.jpg
3s.jpg
public.jpeg