ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 09
Jul
9
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 09

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 09 | Kulmet

 • Zgjidhja gjeometrike e kulmit me kende te drejta (manualisht)

 • Zgjidhja gjeometrike e kulmit me kende jo te drejta (manualisht)

 • Zgjidhja gjeometrike e kulmit ne menyre automatike

 • Prerja e mureve nga kulmi "Multi plane Roof"

 • Perdorimi i komandes MERGE per kulme ne rasin e prerjes se mureve nga disa "Single plane Roof"

 • Hapja e vrimës (Atriumit) në Kulm duke e modifikuar nga kontura e Kulmit

 • Hapja e vrimës (Atriumit) në Kulm duke e modifikuar nga vija refrerente e kulmit (modifikimi i zgjidhjes gjeometrike)

 • Format e ndryshme të modifikimit të kulmit

 • Shëndrimi nga kulmi tre ujorë në kulm dy ujorë

 • Modifikimet e ndryshme të kulmeve

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 08
Jul
8
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 08

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 08 | Dritaret dhe Dyert

 • Kuptimi ndërmjet "Sill to wall base" dhe "Sill to story 0"

 • Vendosja e dritareve me shumë ndarje horizontale

 • Kuptimi i "Reveal" te dritaret dhe dyert

 • Modifikimi i ndarjeve të dritares sipas nevojës

 • Caktimi i llojit të hapjeve për çdo ndarje brenda dritares

 • Lidhja e Dritareve në kënde, pa kornizë

 • Format e prezantimit të Dritareve në 2D

 • Vendosja dhee karakteristikat e Dyerve afariste

 • Përdorimi i "Surface Painter" për ndryshimin textures për të gjitha dyert dhe dritaret me një click

 • Përdorimi i "Anchor Point" për mënyrat e ndryshme të vendosjes së dritareve

 • Kopjimi i dritareve përgjatë rrafshit vertikal në të gjitha katet tjera vertiklisht "Multiply"

 • Përdorimi i Dritares "FreeForm Windows" dhe shkarkimi i objekteve nga BIM Components Portal

 • Hapjet e mureve në forma të lira sipas nevojës

 • Kopjimi i Dritareve në rrafshin horizontal (nga një muri në murin tjetër).

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 07
Jul
4
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 07

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 07 | Nga 2D në BIM 2/2

 • Importimi i Prerjeve nga PDF, DWG apo formateve tjera si Drawings në ARCHICAD

 • Përdorimi i "Scale" apo "Rresize" për rregullimin e Vizatimeve

 • Përdorimi i "Trace & Reference" për pozicionimin e saktë të Vizatimeve

 • Mënyrat e përdorimit të Paletës "Trace&Reference"

 • Rregullimi i Lartesisë së kateve bazuar nga Prerjet e Importuara

 • Modifikimi i trashesisë së pllakave

 • Përdorimi i "Element Transfer Settings" dhe karakteristikat e tyre

 • Importimi i Fasadave nga PDF, DWG apo formateve tjera si Drawings në ARCHICAD

 • Vendosja e Dritareve dhe Dyerve bazuar ne 2D Vizatimet e fasadave

 • Përdorimi i "Floor Plan Cut Plane" dhe karakteristikat e tyre

 • etj...

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 06
Jul
2
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 06

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 06 | Nga 2D në BIM 1/2

 • Krijimi i Fletave "Worksheets"

 • Importimi i PDF, DWG apo formateve tjera si Drawings në ARCHICAD

 • Përdorimi i "Scale" apo "Rresize" për rregullimin e Vizatimeve

 • Përdorimi i "Trace & Reference" për pozicionimin e saktë të Vizatimeve

 • Mënyrat e përdorimit të Paletës "Trace&Reference"

 • Përdorimi i "Working Units" për rregullimin e njësisë punuese

 • Përdorimi i Vijave ndihmëse premanente

 • Vendosja e MUREVE duke përdorur karakteristikat e ndryshme të veglës WALL

 • Komanda "P" apo "Flip Reference Line" për ndryshimin e drejtimit të murit nga Vija referente

 • Shembuj të lidhjeve në mënyrë të rregullt të 2 apo më tepër mureve

 • "Junction Order" dhe kuptimi i saj në aspektin e lidhjes së 2 apo më shumë Mureve

 • Komanda "Mirror and Copy"

 • Vendosja e PLLAKAVE duke përdorur karakteristikat e ndryshme të veglës SLAB

 • Zhvendosja e Origjinës së përkohshme duke përdorur Pikat ndihmëse të përkohëshme

 • Komanada "Insert New Node"

 • Komanda "Offset Edge"

 • Përdorimi i simbolit "-" pas vlerave numerike dhe kuptimi i saj

 • Komanda "Add to Poligon"

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 05
Jul
1
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 05

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 05 | Nga Konceptuale në BIM 2/2

 • Vendosjha e Pllakave ne 2D

 • Përdorimi i "Magic Wand"

 • Përdorimi i "3D Cutaway"

 • Përdorimi i vijave ndihmëse (Guide line) në 3D

 • Modifikimi i Pllakave në 3D

 • Kopjimi i Pllakave ne kate të ndryshme

 • Përdorimi i Rrafsheve Horizontale në 3D (Editing Plane)

 • Vendosjha e Pllakave ne 3D

 • Rregullimi i këndeve të Pllakës

 • Kopjimi i Elementeve të caktuara në disa kate me një klik

 • Komandat Mirror, Snap Point, Multiply, Distribute, Align.


BONUS Video

Nga Konceptuale në BIM 3/2

 • Modelimi i Konstruksionit të Ndertesës

 • Përdorimi i "GRID SYSTEM" për vendosjen në mënyrë automatike të Rasterave, shtyllave, trajeve dhe dimensioneve

 • Parametrat e Shtyllës

 • Parametrat e Trajeve

 • Parametrat dhe dimensionimi i Rasterave

 • Përdorimi i komandës "CUT"

 • Përdorimi i "Graphic Overide"

 • Përdorimi i "Partial Structure Display" për prezantimin e konsruksionit"

 • Modifikimi i Shtyllave

 • Modifikimi i Trajeve

 • Kopjimi i elementeve me "Edit Elements by Stories"

 • Përdorimi i vegles MARQUEE në 3D

 • Krijimi i 3D Documents për 3D prezantime

 • Përdorimi i veglës LABEL për shfaqjen e informatave në mënyrë automatike

BONUS | Nga Konceptuale në BIM 4/2

 • Përdorimi i Complex Profile për Muret, Shtyllat dhe Trajet

 • Konvertimi i Trajeve ekzistuese në Complex Profile

 • Krijimi i Themeleve Shiritore me Complex Profile

 • Modifikimi i Shrafurës (Fillit) duke përdorur komandad "Marquee Tool", “Quick Selection", Vijat ndihmëse", "Insert New Node", "Offset Edge", "Move Node", etc.

 • Përdorimi i Vertical dhe Horizontal Stretch në Profile Manager

 • Përdorimi i Find&Select për ndryshimin e të gjitha trajeve të Themeleve në Complex Profile

 • Përdorimi i komandës "Collision Detection"

 • Përdorimi i komandës "Solid Element Operations"

 • Shëndrrimi i Pllakave të thjeshta në Pllaka Kompozite (me shtresa)

 • Përdorimi i LABEL TOOL për vendosjen e 2D informatave automatikisht nga Modeli

 • Krijimi i Complex Profile me shtresa të ndryshme (Betoni i thjeshtë, Zhavori, etj.)

 • Vendosja e Terrenit të rrafshët

 • Gërmimi i dheut nga Themelet dhe Pllaka (me komandës Solid Element Operations)

 • Kalkulimi i Vellimit te dheut të gërmuar

 • Vendosja e Kuotave të lartësisë dhe Dimensioneve në Prerje dhe Fasada

 • Krijimi i Shputave të Themelit me Konvertimin e trajeve në MORPH

 • Shembuj të ndryshëm mbi përdorimin e "Complex Profile".

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 04
Jun
27
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 04

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 04 | Nga Konceptuale në BIM 1/2

 • Krijimi i Kateve dhe Caktimi i lartësive

 • Rregullimi i njësisë së punës

 • Modelimi i Ndërtesës me veglën MORPH (Projektimi Konceptual)

 • Përdorimi i Vijave Ndihmëse në ARCHICAD

 • Kalkulimi i Siperfaqeve BRUTO

 • Përdorimi i BOOLEAN OPERATION në MORPH

 • Modifikimi i MORPH-it

 • Përdorimi i MODELIT Konceptual si Referencë

 • Vendosja e Mureve të ndërtesës në 3D

 • Modifikimi i Mureve sipas lartësisë, këndit, etj.

 • Vendosja e Kulmit në 3D

 • Prerja e Mureve nga Kulm

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 03
Jun
25
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 03

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 03 | Projektimi Konceptual 2/2

 • Përdorimi i SCHEDULE's për kalkulime

 • Kalkulimi i Sipërfaqeve BRUTO të Ndertesave (Massing)

 • Përdorimi i "ELEMENT ID MANGER"

  BONUS

 • Përdorimi i GRAPHICS OVERIDES për prezantime të ndryshme të projektit sipas INFORMATAVE siç janë: Etzhiteti, Kategoria e Ndërtesave, etj.

 • Krijimi i LEGJENDËS me përshkrime të ngjyrave në SCHEDULES.

View Event →
ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 02
Jun
24
5:30 PM17:30

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 02

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 02 | Projektimi Konceptual 1/2

 • Importimi i fajllave të ndryshme (DWG, JPG, SKP, PDF, etj.) në ARCHICAD

 • Përdorimi i komandës Scale/Resize

 • Krijimi i Kateve dhe caktimi i lartësisë s% tyre

 • Përdorimi i Rotate View

 • Rregullimi i njësisë punuese - Working Unit

 • Krijimi dhe përcaktimi i Rrjetës Modulare në 2D

 • MORPH Tool (Modelimi i Ndërtesave - Massing)

 • Krijimi i Fotos/Texturës ne 3D

 • Vendosja e Origjinës së Texturës në 3D

 • Krijimi dhe përcaktimi i Rrjetës Modulare në 3D

 • Modelimi i Ndërtesave drejtpërdrejt në 3D me MORPH

View Event →