Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 09

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 09 | Kulmet

  • Zgjidhja gjeometrike e kulmit me kende te drejta (manualisht)

  • Zgjidhja gjeometrike e kulmit me kende jo te drejta (manualisht)

  • Zgjidhja gjeometrike e kulmit ne menyre automatike

  • Prerja e mureve nga kulmi "Multi plane Roof"

  • Perdorimi i komandes MERGE per kulme ne rasin e prerjes se mureve nga disa "Single plane Roof"

  • Hapja e vrimës (Atriumit) në Kulm duke e modifikuar nga kontura e Kulmit

  • Hapja e vrimës (Atriumit) në Kulm duke e modifikuar nga vija refrerente e kulmit (modifikimi i zgjidhjes gjeometrike)

  • Format e ndryshme të modifikimit të kulmit

  • Shëndrimi nga kulmi tre ujorë në kulm dy ujorë

  • Modifikimet e ndryshme të kulmeve