Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 04

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 04 | Nga Konceptuale në BIM 1/2

 • Krijimi i Kateve dhe Caktimi i lartësive

 • Rregullimi i njësisë së punës

 • Modelimi i Ndërtesës me veglën MORPH (Projektimi Konceptual)

 • Përdorimi i Vijave Ndihmëse në ARCHICAD

 • Kalkulimi i Siperfaqeve BRUTO

 • Përdorimi i BOOLEAN OPERATION në MORPH

 • Modifikimi i MORPH-it

 • Përdorimi i MODELIT Konceptual si Referencë

 • Vendosja e Mureve të ndërtesës në 3D

 • Modifikimi i Mureve sipas lartësisë, këndit, etj.

 • Vendosja e Kulmit në 3D

 • Prerja e Mureve nga Kulm