Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 05

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 05 | Nga Konceptuale në BIM 2/2

 • Vendosjha e Pllakave ne 2D

 • Përdorimi i "Magic Wand"

 • Përdorimi i "3D Cutaway"

 • Përdorimi i vijave ndihmëse (Guide line) në 3D

 • Modifikimi i Pllakave në 3D

 • Kopjimi i Pllakave ne kate të ndryshme

 • Përdorimi i Rrafsheve Horizontale në 3D (Editing Plane)

 • Vendosjha e Pllakave ne 3D

 • Rregullimi i këndeve të Pllakës

 • Kopjimi i Elementeve të caktuara në disa kate me një klik

 • Komandat Mirror, Snap Point, Multiply, Distribute, Align.


BONUS Video

Nga Konceptuale në BIM 3/2

 • Modelimi i Konstruksionit të Ndertesës

 • Përdorimi i "GRID SYSTEM" për vendosjen në mënyrë automatike të Rasterave, shtyllave, trajeve dhe dimensioneve

 • Parametrat e Shtyllës

 • Parametrat e Trajeve

 • Parametrat dhe dimensionimi i Rasterave

 • Përdorimi i komandës "CUT"

 • Përdorimi i "Graphic Overide"

 • Përdorimi i "Partial Structure Display" për prezantimin e konsruksionit"

 • Modifikimi i Shtyllave

 • Modifikimi i Trajeve

 • Kopjimi i elementeve me "Edit Elements by Stories"

 • Përdorimi i vegles MARQUEE në 3D

 • Krijimi i 3D Documents për 3D prezantime

 • Përdorimi i veglës LABEL për shfaqjen e informatave në mënyrë automatike

BONUS | Nga Konceptuale në BIM 4/2

 • Përdorimi i Complex Profile për Muret, Shtyllat dhe Trajet

 • Konvertimi i Trajeve ekzistuese në Complex Profile

 • Krijimi i Themeleve Shiritore me Complex Profile

 • Modifikimi i Shrafurës (Fillit) duke përdorur komandad "Marquee Tool", “Quick Selection", Vijat ndihmëse", "Insert New Node", "Offset Edge", "Move Node", etc.

 • Përdorimi i Vertical dhe Horizontal Stretch në Profile Manager

 • Përdorimi i Find&Select për ndryshimin e të gjitha trajeve të Themeleve në Complex Profile

 • Përdorimi i komandës "Collision Detection"

 • Përdorimi i komandës "Solid Element Operations"

 • Shëndrrimi i Pllakave të thjeshta në Pllaka Kompozite (me shtresa)

 • Përdorimi i LABEL TOOL për vendosjen e 2D informatave automatikisht nga Modeli

 • Krijimi i Complex Profile me shtresa të ndryshme (Betoni i thjeshtë, Zhavori, etj.)

 • Vendosja e Terrenit të rrafshët

 • Gërmimi i dheut nga Themelet dhe Pllaka (me komandës Solid Element Operations)

 • Kalkulimi i Vellimit te dheut të gërmuar

 • Vendosja e Kuotave të lartësisë dhe Dimensioneve në Prerje dhe Fasada

 • Krijimi i Shputave të Themelit me Konvertimin e trajeve në MORPH

 • Shembuj të ndryshëm mbi përdorimin e "Complex Profile".