Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 06

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 06 | Nga 2D në BIM 1/2

 • Krijimi i Fletave "Worksheets"

 • Importimi i PDF, DWG apo formateve tjera si Drawings në ARCHICAD

 • Përdorimi i "Scale" apo "Rresize" për rregullimin e Vizatimeve

 • Përdorimi i "Trace & Reference" për pozicionimin e saktë të Vizatimeve

 • Mënyrat e përdorimit të Paletës "Trace&Reference"

 • Përdorimi i "Working Units" për rregullimin e njësisë punuese

 • Përdorimi i Vijave ndihmëse premanente

 • Vendosja e MUREVE duke përdorur karakteristikat e ndryshme të veglës WALL

 • Komanda "P" apo "Flip Reference Line" për ndryshimin e drejtimit të murit nga Vija referente

 • Shembuj të lidhjeve në mënyrë të rregullt të 2 apo më tepër mureve

 • "Junction Order" dhe kuptimi i saj në aspektin e lidhjes së 2 apo më shumë Mureve

 • Komanda "Mirror and Copy"

 • Vendosja e PLLAKAVE duke përdorur karakteristikat e ndryshme të veglës SLAB

 • Zhvendosja e Origjinës së përkohshme duke përdorur Pikat ndihmëse të përkohëshme

 • Komanada "Insert New Node"

 • Komanda "Offset Edge"

 • Përdorimi i simbolit "-" pas vlerave numerike dhe kuptimi i saj

 • Komanda "Add to Poligon"