Si të krijojmë piktura me foto të ndryshme në ArchiCAD?

Për t'i përdorur foto të ndryshme nëpër: piktura, qilima,  apo librari të ngjajshme, duhet të sigurohemi që ato foto të jenë pjesë përbërëse e librarisë, duke përdorur "Library Manager" nga menyja File/libraries and Objects/Library Manager

Zgjidh ndonjë objekt nga libraria e ArchiCAD-it, p.sh (picture, tv, etj.) dhe aktivizo "Use Custom Picture" dhe pastaj ne rubrikën "Custom Picture Name" shëno emrin e fotos, si p.sh. "Foto-01.JPG" apo "foto-02.JPG"